Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Mindwize BV

Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder “Mindwize“: De besloten vennootschap Mindwize BV, gevestigd en kantoorhoudende te Leuven, aan de Tiensestraat 111/0001. Onder “Opdrachtgever” wordt verstaan degene die aan Mindwize een opdracht verstrekt c.q. degene met wie Mindwize een overeenkomst sluit.

Artikel 2. Toepasselijkheid

Op alle offertes, overeenkomsten van/met en (vervolg)opdrachten aan Mindwize tot het verrichten en/of leveren van diensten zijn uitsluitend van toepassing de onderhavige algemene voorwaarden. Door de opdrachtgever gehanteerde voorwaarden zijn slechts dan van toepassing indien deze voorwaarden door Mindwize uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

Artikel 3. Offertes

Iedere van Mindwize uitgegane offerte is vrijblijvend, zowel ten aanzien van de in de offerte genoemde prijs, levertijd of anderszins. De door Mindwize opgegeven prijzen zijn exclusief omzetbelasting.

Artikel 4. Totstandkoming van de overeenkomst

4.1 Overeenkomsten gelden als gesloten vanaf de dag van ondertekening van de overeenkomst door Mindwize, respectievelijk de dag van verzending van de schriftelijke opdrachtbevestiging door Mindwize, respectievelijk de dag waarop Mindwize een door opdrachtgever bij haar geplaatste opdracht feitelijk uitvoerde. 4.2 Nadat er een overeenkomst tussen opdrachtgever en Mindwize tot stand is gekomen, blijft de opdrachtgever het bedrag van de offerte en/of honorarium dat Mindwize zou toekomen bij vervulling van deze overeenkomst en/of opdracht in het geel verschuldigd, ongeacht of de opdrachtgever zijn opdracht voor, tijdens of na de uitvoering van de opdracht door Mindwize herroept en/of annuleert.

Artikel 5. Uitvoering overeenkomst

5.1 Mindwize zal zich altijd maximaal inspannen de overeenkomst zo zorgvuldig mogelijk uit te voeren, de belangen van opdrachtgever naar beste weten te behartigen en te streven naar een voor opdrachtgever best haalbare resultaat. Voor zover noodzakelijk en/of gewenst zal Mindwize opdrachtgever op de hoogte houden van de voortgang van de werkzaamheden ter uitvoering van de overeenkomst. 5.2 Indien en voor zover dit naar inzicht van Mindwize noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst, heeft Mindwize het recht om namens en voor rekening van opdrachtgever werkzaamheden te laten verrichten door derden. 5.3 Post- en telecommunicatiebedrijven zijn geen door Mindwize ingeschakelde derden, maar eigen opdrachtnemers van opdrachtgever.

Artikel 6. Termijnen

6.1 Voor levertijden of planningen die bij de uitvoering van een overeenkomst en/of opdracht zijn afgesproken, geldt dat Mindwize in ieder geval het recht heeft op verlenging van de termijn waarbinnen het werk zal worden opgeleverd, zonder daarvoor enig bedrag verschuldigd te zijn of dat Mindwize gehouden is haar prijs te matigen, indien door overmacht, door voor rekening van de opdrachtgever komende omstandigheden, of door wijziging in de overeenkomst dan wel in de voorwaarden van uitvoering, niet van de Mindwize kan worden gevergd dat het werk binnen de overeengekomen termijn wordt opgeleverd. 6.2 Voor rekening van opdrachtgever komende omstandigheden die zullen leiden tot verlenging van de termijn zijn onder meer doch niet uitsluitend het niet of niet tijdig aanleveren van de gevraagde/correcte informatie. Ook het niet of niet tijdig aanleveren van de gevraagde/correcte informatie door de mede-opdrachtnemers komt voor rekening van opdrachtgever en zullen leiden tot verlenging van de termijn.

Artikel 7. Garantie

7.1 Mindwize kan niet garanderen dat met de door haar uitgevoerde werkzaamheden het door opdrachtgever gewenste resultaat wordt bereikt, onverminderd dat Mindwize zich ten alle tijden maximaal zal inspannen om een voor de opdrachtgever beste resultaat te bereiken. 7.2 Mindwize verstrekt ook geen garantie op de door haar geleverde en uitgevoerde diensten, noch op de diensten waar Mindwize bij de uitvoering van haar opdracht gebruik van maakt, doch verplicht Mindwize zich wel op eerste afroep door opdrachtgever alle haar ten dienste staande middelen in te schakelen teneinde te trachten eventuele storingen en / of gebreken onverwijld op te lossen.

Artikel 8. Prijs

8.1 Indien in de offerte een ‘vaste’ prijs is opgenomen, dan geldt deze als overeengekomen prijs, Indien in de offerte geen ‘vaste’ prijs is opgenomen zal het door de opdrachtgever te betalen bedrag worden bepaald door een nacalculatie, gebaseerd op de bij Mindwize geldende uurtarieven. 8.2 Naast de overeengekomen vaste prijs of prijs op basis van honorarium, dienen ook de kosten die Mindwize ter uitvoering van de Overeenkomst maakt door de opdrachtgever worden vergoed.

Artikel 9. Betaling

9.1 Tenzij anders overeengekomen of op de factuur vermeld, geschiedt betaling van de overeengekomen prijs binnen 14 dagen na factuurdatum. Onverminderd het overige in deze overeenkomst bepaalde is Mindwize steeds gerechtigd van de opdrachtgever een nader overeen te komen aanbetaling te verlangen. Alle verrichte opdrachten, dus gedane zaken door Mindwize, kunnen meteen gefactureerd worden. 9.2 Indien opdrachtgever niet binnen de overeengekomen termijnen betaalt, is hij vanaf de factuurdatum de wettelijke handelsrente vermeerderd met een contractuele rente verschuldigd van 2,5 % per kalendermaand, waarbij een gedeelte van een maand als een volle kalendermaand wordt aangemerkt, alsmede alle op de inning van de vordering vallende gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten. De buitengerechtelijke kosten worden wordt berekend conform de staffel buitengerechtelijke incassokosten (BIK) zoals die is opgenomen op www.rechtspraak.nl, doch met een minimum van € 250,- 9.3 Mindwize behoud zich het eigendomsrecht voor alle voor opdrachtgever geproduceerde zaken totdat opdrachtgever de volledige prijs van de opdracht heeft voldaan.

Artikel 10. Intellectueel Eigendom

Tenzij anders overeengekomen, komen alle uit de opdracht voortkomende rechten van intellectueel eigendom – waaronder het octrooirecht, het modelrecht en het auteursrecht – toe aan de Mindwize. Voor zover een dergelijk recht slechts verkregen kan worden door een depot of registratie, is uitsluitend Mindwize daartoe bevoegd.

Artikel 11. Aansprakelijkheid en vrijwaring

11.1 Iedere aansprakelijkheid van Mindwize, waaronder begrepen bedrijfsschade, andere (indirecte) schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst en/of omzet, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie alsmede schade als gevolg van aansprakelijkheid jegens derden is uitgesloten, behoudens opzet of grove schuld zijdens Mindwize in de uitvoering van de opdracht. 11.2 De opdrachtgever draagt de volledige verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van de door hem aangeleverde zaken. Opdrachtgever staat er voor in dat al het aangeleverde materiaal vrij is van aanspraken van derden is daar ook alleen zelf aansprakelijk voor. Onverminderd het overige in deze voorwaarden bepaalde is Mindwize niet aansprakelijk voor schade als gevolg van gebreken in de door de opdrachtgever aangeleverde zaken. 11.3 Mindwize is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van post-en/of telecom. De verzending en levering is voor risico van opdrachtgever. 11.4 Opdrachtgever vrijwaart Mindwize voor alle aanspraken van derden, de kosten van juridische bijstand daarin begrepen, die samenhangen met werkzaamheden voor opdrachtgever verricht. 11.5 Indien de Rechter mocht oordelen dat Mindwize geen beroep toekomt op het in de vorige leden bepaalde, beperkt de aansprakelijkheid van Mindwize zich te allen tijde tot de factuurwaarde, exclusief omzetbelasting, van de werkzaamheden waarop de aansprakelijkheid ziet althans tot dat gedeelte van de factuurwaarde waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. De aansprakelijkheid van Mindwize is in ieder geval steeds beperkt tot een bedrag van € 10.000,- 11.6 In het geval van een gerechtelijke procedure, dan wel arbitrage of bindend advies, waarin Mindwize door de rechter dan wel een arbitragecommissie of bindend adviseur(s) in het gelijk wordt gesteld, komen alle in redelijkheid door Mindwize gemaakte kosten van rechtsbijstand, waaronder ook begrepen niet in de veroordelende uitspraak toegewezen bedragen, ten laste van opdrachtgever.

Artikel 12. Ontbinding

12.1 Mindwize is, gerechtigd de overeenkomst zonder enige nadere ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk te ontbinden, indien: a. aan opdrachtgever surseance van betaling is verleend, opdrachtgever is toegelaten tot de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen of in staat van faillissement is verklaard of een aanvraag daartoe is ingediend; b. door beslaglegging, ondercuratelestelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid door Opdrachtgever over zijn vermogen wordt verloren; of c. opdrachtgever enige verplichting uit hoofde van de overeenkomst niet (tijdig of volledig) nakomt. 12.2 Mindwize is in die gevallen gerechtigd, zonder enige verplichting tot betaling van schadevergoeding en onverminderd de haar toekomende rechten en zonder dat voorafgaande ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst daartoe is vereist: a. de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbonden te verklaren door een daartoe strekkende schriftelijke verklaring aan opdrachtgever; b. enig door opdrachtgever aan Mindwize verschuldigd bedrag terstond in zijn geheel op te eisen; en/of c. alvorens verder te presteren eerst van opdrachtgever zekerheid te verlangen voor tijdige nakoming van zijn betalingsverplichtingen.

Artikel 13. Materiaal, programmatuur en software

13.1 Mindwize tracht met de materialen, programmatuur en software geen rechten van derden, geldende wettelijke voorschriften, gedragsregels, zelfreguleringsregels en richtlijnen te schenden, voor zover deze Mindwize redelijkerwijs bekend kunnen of behoren te zijn. 13.2 Indien het gebruik van het materiaal, programmatuur en software wordt beperkt of verboden, zal Mindwize naar eigen keuze: a) tot vervanging van overgaan zodat geen inbreuk meer wordt maakt op rechten van derden, of; b) de door haar gebruikte materialen, programmatuur en software wijzigen of aanpassen zodat zij geen inbreuk meer maakt op rechten van derden, of; c) alsnog een gebruiksrecht verwerven voor opdrachtgever, waarbij de hierbij komende kosten voor opdrachtgever zijn. 13.3 Onverminderd het overige in deze algemene voorwaarden opgenomen, is opdrachtgever in een situatie als in 13.2 niet bevoegd de opdracht en/of overeenkomst op deze grond in te trekken, annuleren of anderszins te beëindigen, noch bevoegd haar betaling op te schorten.

Artikel 14. Overige bepalingen

14.1 Partijen zijn gehouden feiten en omstandigheden, die in het kader van de overeenkomst en/of opdracht aan de andere partij ter kennis komen, vertrouwelijk te behandelen. Derden, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden betrokken, zullen ten aanzien van deze feiten en omstandigheden afkomstig van opdrachtgever aan eenzelfde vertrouwelijke behandeling worden gebonden.

14.2 Mindwize behoudt zich het recht voor haar algemene voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen. Wijzigen een aanvullingen van de algemene voorwaarden gelden ook voor bestaande overeenkomsten.

14.3 Indien een of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar zijn of worden, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht. Partijen verplichten zich om een nietige of vernietigde bepaling te vervangen door een bepaling die wel rechtsgeldig is en die zo min mogelijk afwijkt van de nietige of vernietigde bepaling.

14.4 Op de overeenkomst alsmede de daaruit voortvloeiende overeenkomsten is Belgisch recht van toepassing. De Belgische rechtbank is uitsluitend bevoegd kennis te nemen van de geschillen tussen Mindwize en opdrachtgever.

14.5 Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. De voorwaarden worden op verzoek kosteloos toegezonden.