Privacyverklaring

Mindwize gaat zorgvuldig om
met uw gegevens

Beveiliging

Voor Mindwize is een verantwoorde omgang met uw gegevens van groot belang.
Uw gegevens worden in overeenstemming met de geldende privacyregelgeving en
branchecodes op zorgvuldige wijze verwerkt en beveiligd. In deze privacyverklaring
licht Mindwize toe welke persoonsgegevens door haar worden verwerkt en welke
rechten u heeft ten aanzien van uw eigen gegevens.

In het kader van haar dienstverlening legt Mindwize de volgende persoonsgegevens
vast: (1) persoonsgegevens van (potentiële) relaties van Mindwize en (2)
persoonsgegevens van (potentiële) donateurs.

Mindwize gaat zorgvuldig om met uw gegevens

RECHTEN

U heeft een aantal rechten met betrekking tot de persoonsgegevens waarover Mindwize van u beschikt. Deze rechten worden hierna nader toegelicht. Indien u Mindwize een verzoek stuurt met betrekking tot één van deze rechten, zal Mindwize hier binnen vier weken op reageren. U kunt uw verzoek – voorzien van uw naam, adres en telefoonnummer – doen via het contactformulier op de website van Mindwize of telefonisch. Het doen van een dergelijk verzoek is kosteloos, tenzij er sprake is van een kennelijk ongegrond of buitensporig verzoek.

RECHT VAN INZAGE

U kunt opvragen welke persoonsgegevens van u door Mindwize worden verwerkt en voor welke doelen dit gebeurt.

RECHT OP RECTIFICATIE

Indien uw gegevens onjuist zijn, kunt u deze gegevens laten verbeteren of aanvullen.

Recht van bezwaar, recht op beperking van de verwerking en recht op gegevenswissing

U kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Mindwize. Als dit bezwaar wordt gehonoreerd, als u een eventueel verleende toestemming intrekt, of als uw persoonsgegevens onrechtmatig worden verwerkt, kunt u Mindwize ook verzoeken uw gegevens te wissen. Indien u de gegevens niet wilt laten wissen, maar wel wilt dat deze niet verder worden verwerkt kunt u verzoeken om beperking van de verwerking.

RECHT OP OVERDRAAGBAARHEID

Indien Mindwize gegevens van u verwerkt op basis van uw toestemming of die verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst tussen u en Mindwize, kunt u Mindwize verzoeken om de gegevens die Mindwize van u heeft ook (elektronisch) aan u te verstrekken.

KLACHTEN

Naast de hierboven toegelichte rechten heeft u ook de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens indien u zich niet kunt verenigen met het verwerken van uw persoonsgegevens door Mindwize.

MINDWIZE

Mindwize helpt goede doelen-organisaties met het werven en benaderen van persoonsgegevens van (potentiële) donateurs. In dat kader kan het zijn dat Mindwize u informeert per post, telefoon, sms, e-mail en online via social media over deze goede doelen.

Voor zover u deze gegevens niet zelf aan Mindwize heeft verstrekt, heeft Mindwize deze gegevens van een derde partij verkregen.

DOELEN

Mindwize verwerkt uw gegevens om u te kunnen informeren over goede doelen-organisaties en om u te benaderen over mogelijkheden om donateur worden. Dit kan telefonisch, per post, per sms of per e-mail plaatsvinden. Daarnaast kan Mindwize uw gegevens verwerken om tot data-analyses te komen die haar dienstverlening kunnen optimaliseren, waaronder met betrekking tot uw bereikbaarheid en de voorspelling van de kans dat u donateur zal willen worden. Mindwize voert deze verwerkingen uit in het kader van haar gerechtvaardigde, commerciële belang. U heeft het recht om bezwaar te maken tegen deze verwerkingen.

BEWAARTERMIJNEN

Mindwize zorgt ervoor dat u bij ieder communicatiemoment de gelegenheid heeft aan te geven dat u niet langer informatie wenst te ontvangen. Indien u daar gebruik van maakt, verwijdert Mindwize uw contactgegevens binnen 30 dagen.

ONTVANGERS

Om u op de hoogte te houden van interessante aanbiedingen van onze partners of om informatie te ontvangen over goede doelen stellen wij uw contactgegevens soms voor eenmalig gebruik ter beschikking aan zorgvuldig geselecteerde partners.

Mindwize kan verwerkers inschakelen voor het verwerken van uw gegevens. Mindwize borgt in die gevallen dat deze verwerkers uw gegevens rechtmatig verwerken en passende beveiligingsmaatregelen treffen. Het is mogelijk dat deze verwerkers zich buiten de Europese Economische Ruimte bevinden. Mindwize draagt er steeds zorg voor dat bij een dergelijke doorgifte naar een derde land sprake is van passende waarborgen in de vorm van de standaardbepalingen inzake gegevensbescherming die door de Europese Commissie zijn vastgesteld.

CONTACT

U kunt Mindwize bereiken via deze website of op telefoonnummer 016 583 082.